پا2 چه می‌کند؟

آیا تا‌به‌حال برای جمع آوری اطلاعاتی جامع در مورد موضوعی خاص،با کمبود زمان و دانش مواجه شده اید؟ برای مثال فرض کنید می خواهید در زیرگروه صنف خاصی،مغازه باز کنید…

ادامه خواندن پا2 چه می‌کند؟